Saturday, June 9, 2018

Muistopuhe Heli Astalalle 9.7.2018

Helin muistolle 9.6.2018 Pyhän Ristin pienessä kappelissa Me olemme menettäneet hyvän ihmisen. Puolison. Sisaren. Puolueen ahkeran toimijan, arvostetun kansanedustajamme. Taistelijan, ihmisyyden puolustajan ja rauhan työn tekijän. Me naiset olemme menettäneet Helin, joka toimi aina pyyteettömästi naisten asioita puolustaen. Ilman Heliä ei vasemmistolla tänä päivän olisi yhtä maamme mittavimmista naistoiminnoista. Täällä läsnä on useita henkilöitä, jotka taistelivat Helin rinnalla naisten aseman parantamiseksi aina 60-luvulta asti. Heli koki suurta myötätuntoa pienellä palkalla perhettään elättäviä naisia kohtaan. Hän toimi Suomen naisten demokraattisen liiton pääsihteerinä aikana, jolloin hänet valittiin kansanedustajaksi, joten hän koki naisjär-jestötyön hänelle erittäin rakkaaksi. Helin, jonka toiminta näkyy edelleen meidän maineikkaassa peruskoulussamme, elämänkatsomustiedon opetuksessa, kansalaisopistotoiminnassa ja toisen asteen koulutuksessa. Heli toimi myös Helena Kekko-sen rinnalla rauhankasvatuksen saamiseksi kouluihin. Tämä työ on edelleen kesken. Herkän Helin, jonka runoista, tarinoista, kauniista korteista ja kirjeistä me ystävät saimme nauttia. Runoissa heijastui juuri se Heli, joka rakasti ihmistä. Helille kaikki ihmiset olivat tärkeitä. Olivat ihmiset sitten toista puoluetta, rotua, toista uskontoa tai ihmisiä, joita elämä ei ollut kohdellut yhtä hyvin kuin häntä itseään. Heli oli hyvin kiitollinen omasta elämästään. Hän puhui paljon siitä kodin perimästä, minkä hänen kotinsa ja erityisesti äitinsä Alli Lehtisalo oli hänelle antanut. Äidiltä oli peritty useita elämän tärkeitä taitoja, joista paras varmaankin oli kyky kirjoittaa ja olla rohkea. Heli arvosti myös aviomiestään, joka oli luonut hänelle mahdollisuuden tehdä kansanedustajan aikaa vievää ja vaativaa työtä. Heli oli monipuolisesti sivistynyt. Hän rakasti kirjoja. Kun koti alkoi täyttyä kirjoista, puhuimme usein siitä, miten vaikea niistä on luopua. Vaikea oli myös luopua hankkimasta uusia. Emme ehtineet löytää ratkai-sua tähän ongelmaan, vaikka pohdimme sitä useiden eri vaihtoehtojen kautta. Toisaalta Helin ei tarvinnut käydä mitään kipeää operaatiota läpi vaan hän sai lähteä kirjojensa keskeltä. Helin suuri haave oli runokirjan julkaisu. Se jäi hyvin pienestä kiinni. Hänen runojaan on kuitenkin julkaistu useissa antologioissa. Niistä tunnetuimmat ovat: Jäänsinisessä kukkivat juhannusruusut ja Hopeakengis-sä yli pihan. Heli oli ahkera kirjoittaja, mutta liian vaativa itseään kohtaan. Hän saattoi hioa runoa kuukau-sia, joitakin jopa vuosia. Hän palasi runoihinsa aina uudelleen ja uudelleen löytäen niihin aina uutta kirk-kautta ja harmoniaa. Me ystävät olemme saaneet nauttia näistä hyvin työstetyistä runoista. Itselleen niin vaativa Heli oli kirjoittanut vain yhden runon kulmaan ”tämä on ehkä paras runoni” sen kuulemme tänään lausuntataiteilija Riitta Vasenkarin lausumana. Heli Astala on kiistämättä yksi maamme maineikkaan peruskoulun äideistä. Peruskoulu-uudistus oli päätöksenä jo tehty, kun Heli aloitti eduskunnassa, mutta moni asian toteutuksessa oli vielä kesken. Yksi Helin esille nostamista ja vieläkin tärkeä asia oli nuorisokoulu. Hänen ansiokseen voidaan lukea, että nuo-risokoulukokeiluja aloitettiin. Helillä oli rakkaus kaikkeen taiteeseen. Hän kävi konserteissa ja teatterissa, mutta tanssitaide oli ehkä rakkain. Tähän oli syynä varmaankin se taistelu, mikä tehtiin nykyisen Manillan kiinteistön pelastamiseksi monipuoliseksi taidekeskukseksi. Lehmussaaren perheen ja lukuisten merkittävien turkulaisten kanssa yhdessä pelastettiin arvokiinteistö taiteelle. Kiinteistössä on toiminut melkein 30 vuotta Aurinkobaletti, jon-ka yleisöön Heli mielellään liittyi. Viimeaikaisista tapahtumista mieluisa oli Manillan taistelijoiden tapaami-nen vain runsas kaksi kuukautta sitten. Vaikka Heli oli väsynyt ja kipujakin oli, niin tästä Erkki Lehmus-saaren järjestämästä tapaamisesta hän ei jäänyt pois, siihen palattiin juttuhetkissäkin jälkeenpäin usein. Poliitikko Heli ei ollut poliitikkona mikään barrikaadeilla banderolleja kantava puolueen jäsen. Hän oli enemmänkin puolueemme aivot. Helin aikalainen, ministeri Kalevi Kivistö muisteli Heliä ja kertoi hänet erittäin ahkerak-si ja tunnolliseksi neuvottelijaksi. Hän kirjoittaa: Opin tuntemaan Helin perusteellisesti asioihin paneutuva-na ja vahvan sosiaalisen eetoksen sisäistäneenä kansanedustajana. Hän piti erityisen tärkeänä erilaisen katsomuksen omaavien kansalaisten tasavertaista kohtelua yhteiskunnassa ja erityisen läheiseksi hä-nelle tuli katsomuksellisen tasa-arvon puolustaminen kouluopetuksessa. Vielä tänä päivänäkin saamme olla kiitollisia Helille, että hän sivistysvaliokunnan puheenjohtajana vei ny-kyisin elämänkatsomustiedoksi nimitettyä oppiainetta peruskoulun lukujärjestykseen. Historioitsija Tapani Kunttu kirjoittaa teoksessa: Eduskunta 100 vuotta, valiokunnat lähikuvassa Helistä näin: Heli Astala oli työhön sitoutunut hengen nostattaja. Kunttu korostaa Helin työtä Suomen koululaitok-sen ja kulttuurin hyväksi. Haastattelussa Heli oli korostanut intohimoaan politiikkaan ja kertoi, että kan-sanedustajuus sopi hänelle erinomaisesti ja hän oli onnellinen työstään. Kansalaisten tasavertaisuus on laaja käsite. Minulle tuli tunne, että Heli tunsi sen käsitteen pienetkin yksi-tyiskohdat. Jos hän ei jotain asiaa tuntenut, hän otti siitä selvää. Hän vei sivistysvaliokunnan tutustumaan saamelaisten kulttuuriin Lappiin. Tällä matkalla hän huomasi, miten kansanedustajat eivät muutkaan tien-neet Lapista ja saamelaisten ongelmista mitään. Hän perehtyi perusteellisesti asiaan ja Helin puheenjohta-jakautena parannettiin saamen kielen asemaa ja kouluopetusta erityisen paljon. Tämä matka palasi Helin kanssa vietettyihin keskusteluihin usein. Viittomakieliset kansalaiset voivat kiittää Heliä siitä, että hän ”runnoi” läpi viittomakielen aseman paranta-misen lainsäädännössä. 16 vuotta sivistysvaliokunnassa olivat Helille mieluisia ja työntäyteisiä. Tänä ai-kana hän nousi Suomen arvostettujen monipuolisten politikkojen joukkoon. Hyvät Helin ystävät ja sukulaiset Meillä kaikilla on kuva hyvyydestä, jokaisella omansa. Me ehkä pidämme liikaakin itsestään selvänä, että hyvyys toteutuu. Me kuvittelemme, että jossain on joku, joka hoitaa asioita oikeaan suuntaan. Heli tiesi, että hän oli toimija ja tekijä. Hän ei odotellut, vaan ryhtyi tekemään ja ohjaamaan asioiden kulkua oikeaan suuntaan. Toisin kuin tämän päivän politiikassa Heliä ohjasivat aina asiat. Jokaista asiaa piti saada neuvo-teltua edes hieman oikeaan suuntaa. Minulle hän usein sanoi, että ei pidä lopettaa, jos jotain ehdotusta ei politiikassa saada läpi. Pitää avata toinen ovi. Poliitikon ei myöskään pidä henkilökohtaisesti nauttia val-lasta ja huomiosta, vaan toimia koko puolueen yhteisen ohjelman toteuttamiseksi. Minulle Heli toimi koko poliittisen toimintani ajan ohjaajana ja innoittajana. Meillä oli monta yhteistä kiinne-kohtaa. Helin naisjärjestötoiminta, toiminta Turun Vasemmistoliiton Kunnallisjärjestön puheenjohtajana, Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana, Turun kaupunginhallituksessa ja Turun kau-punginvaltuutettuna. Valtuuston varapuheenjohtajana Heli oli ensimmäinen nainen. Kaikkiin näihin tehtä-viin sain Heliltä aina neuvoja ja kannustusta. Helille saatoin myös kertoa, jos huomasin hyvyyden katoavan. Hänellä oli aina uusi näkökulma sen löytämiseksi. Kiitän Heli sinua ystävyydestä ja ohjeista elämään.